بسم الله الرحمن الرحیم. ای یاس سفیدم ،ای پیداترین پنهان من،ای آفتاب عمر….،، کی میایی؟ که کران تابی کران دلم را برایت چراغانی کنم وچشمانم رافرش قدومت کنم…،! بیاکه باظهورت آیه (والنهاراذاتجلی)تاویل گرددبیاکه چشمه ساروجودم سخت خشکیده وفریادالعطش برآورده بیاتاازنرگس چشمانت عطری برای سجاده ام بگیرم بیاومراازائر شهرقاصدک هاکن بیاآقاجانم. چشمانم رامیبندم تانبینم شکستن قلب …

ادامه »